W przypadku braku wolnego terminu w systemie rezerwacyjnym online prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 790 103 103
ZAREZERWUJ TRANSFER
promocje transfery toruń gdańsk od 1 zł promocje transfery toruń gdańsk 69 zł


TranslineAIR - Regulamin


§ 1
 1. Dokonanie rezerwacji przejazdu (transferu) oznacza zawarcie umowy (umowy przewozu) oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Rezerwacja wiąże się z zapłatą za przejazd w wybranej przez Klienta formie.
 3. Rezerwacją nie jest przejazd nieopłacony.
 4. Jedyną formą rezerwacji transferu z / na lotnisko jest tylko i wyłącznie rezerwacja złożona poprzez stronę www.translineair.pl oraz zlecona u naszych pośredników.
 5. Opłaty za transfer można dokonać podczas wykonywania rezerwacji za pomocą karty płatniczej oraz za pomocą przelewu bankowego (system Przelewy24.pl).
 6. Osoby dochodzące bez złożonej uprzednio rezerwacji mają możliwość dokonania płatności u kierowcy - odliczona i przygotowana gotówka – w przypadku, gdy kierowca udzieli informacji o wolnym miejscu w pojeździe.
§ 2
 1. Nasz Klient, podróżujący TranslineAir, jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie osób.
 2. Nasz Klient, podróżujący TranlineAir, zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie może nie zostać poproszony o zajęcie miejsca w środku transportu lub usunięty ze środka transportu.
 3. Zagrożenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 jest stwierdzane w sposób uznaniowy przez Kierowcę będącym reprezentantem właściciela i posiadającym stosowne uprawnienia.
 4. Zagrożenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 może zostać również stwierdzone przez innych pracowników upoważnionych przez właściciela lub przez niego samego.
 5. Przez właściciela rozumie się wprost właściciela marki TranslineAir, Transline Andrzej Krankowski.
OBOWIĄZKI PASAŻERA
§ 3

 1. Pasażer, Klient TranslineAir ma obowiązek spełnić wymagania związane z podróżą jakie stawiane są przez TranslineAir.
 2. Posiadanie aktualnego dokumentu tożsamości przez podróżnego, Klienta TranslineAir, jest bezwzględnie wymagane.
 3. Pasażer, Klient TranslineAir, ma obowiązek zapinania pasów w środku transportu.
 4. Pasażer, Klient TranslineAir, ma obowiązek stosowania się do poleceń Kierowcy.
 5. Pasażer jest zobowiązany stawić się w punkcie odbioru co najmniej 10 minut przed planowaną godziną odjazdu.
 6. W przypadku zmiany godziny transferu i braku kontaku do Pasażera w celu poinformowania o ww. fakcie, zlecenie transferu się unieważnia bez możliwości zwrotu środków pieniężnych.
ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 4

 1. Zmiana rezerwacji przewozu dotyczyć może terminu przewozu jak i przewożonego bagażu.
 2. Jeżeli zmiana rezerwacji wiąże się z dodatkową opłatą, Klient TranslineAir jest zobowiązany do jej uiszczenia. W przypadku braku uiszczenia dopłaty rezerwacja jest automatycznie anulowana.
 3. Jeżeli Klient TranslineAir anuluje rezerwację otrzymuje zwrot opłaty za rezerwację w pełnej wysokości, pomniejszoną o kwotę manipulacyjną (opłaty bankowe) w wysokości 5 PLN dla płatności krajowych, oraz 25 zł zagranicznych.
 4. Zwrot opłaty na podstawie §4 ust. 3 następuje pod warunkiem, że rezerwacja została anulowana co najmniej na 48 godzin przed terminem realizacji transferu. Jeśli ten czas jest krótszy niż 48 godzin, środki nie podlegają zwrotowi.
 5. Nie ma możliwości zmiany terminu rezerwacji w czasie krótszym aniżeli 48 godzin od pierwotnego terminu realizacji transferu.
 6. Nie podlega zwrotowi opłata rezerwacji w sytuacji opisanej w § 5 ust. 4.
 7. Wszelkie zmiany rezerwacji bądź odstąpienie od rezerwacji, wymaga formy zgłoszenia elektronicznego na adres skrzynki pocztowej TranslineAIR, tj. biuro@translineair.pl ze skrzynki pocztowej, która została użyta do złożenia rezerwacji wraz z jej danymi.
ODSTĄPIENIE PRZEWOŹNIKA OD PRZEWOZU
§ 5

 1. TranslineAir może odstąpić od przewozu, jeżeli okoliczności sprawią, że nie można było zapobiec ani uniknąć zdarzeń spowodowanych siłą wyższą (warunki atmosferyczne, zakazy ruchu, inne nagłe uwarunkowania polityczno-gospodarcze).
 2. TranslineAIR może odstąpić od przewozu w przypadku braku obecności Klienta o określonej godzinie transferu przy jednoczesnym braku kontaktu e-mailowego/telefonicznego z Klientem.
 3. TranslineAIR zastrzega sobie prawo do zmiany godzin transferów z lotniska i na lotniska.
 4. TranslineAIR zastrzega sobie prawo do odwołania transportu bez podania przyczyny minimum 24h przed planowanym odjazdem. Klient w tej sytuacji ma prawo do zwrotu 100% wartości biletu.
 5. TranslineAir może odstąpić od przewozu jeżeli pasażer, Klient TranslineAir, nie zastosował się do przepisów przewozowych lub ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu środków i urządzeń transportowych, czego pasażer, Klient TranslineAir nie zgłosił wcześniej, tzn. przy dokonywaniu rezerwacji.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
§ 6

 1. TranslineAir odpowiada za szkodę, jaka wynikła z tego, że podróżny, Klient TranslineAir, poniósł na skutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego.
 2. TranslineAir odpowiada za szkodę, która powstała w wyniku opóźnionego przejazdu jeżeli szkoda ta wynikła z winy umyślnej TranslineAir lub jego rażącego niedbalstwa.
 3. Za rzeczy, które są przewożone przez podróżnego, Klienta TranslineAir, TranslineAir ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 4. TranslineAir odpowiada za przewożone rzeczy przez pasażera, Klienta TranslineAir, jak za przesyłkę, jeżeli osoba podróżna umieści je, bez możliwości sprawowania nad nim stałego nadzoru w miejscu, które zostało wskazane przez TranslineAir.
BAGAŻ
§ 7

 1. Pasażer, Klient TranslineAir, ma prawo posiadania ze sobą nieodpłatnie dwóch sztuk bagażu (jeden podręczny, którego umieszczenie nie stanowi istotnego problemu, drugi umieszczony w luku bagażowym, którego maksymalna waga jest zgodna z regulaminową wagą bagażu linii lotniczej obsługującej lot Klienta).
 2. Bagaż, który zostanie umiejscowiony w luku bagażowym, winien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie podróży zniszczeniu lub zniekształceniu.
 3. Jeżeli dany bagaż nie spełnia wymogów, które określone są w niniejszym regulaminie TranslineAir ma prawo odmówić zabrania bagażu.
 4. Bagażu nie wolno umieszczać na miejscach, które przeznaczone są do siedzenia.
 5. Dana sztuka bagażu, przewożona w luku bagażowym jest odpowiednio oznakowana przez TranslineAir, tzw. banderolą bagażową, która wydawana jest pasażerowi, Klientowi TranslineAir, razem z potwierdzeniem rezerwacji.
 6. Bagaż winien być odebrany przez pasażera, Klienta TranslieAir, z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym podróż zostanie zakończona.
 7. Przepisy dotyczące rzeczy znalezionych stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której TranslineAir zastanie w pojeździe po odbytej podróży bagaż zagubiony.
POTWIERDZENIE REZERWACJI § 8
 1. Ważna tzn. opłacona rezerwacja jest jedynym dokumentem uprawniającym do ważnego przejazdu.
REKLAMACJA
§ 9

 1. Zgłoszenie reklamacji należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@translineair.pl lub listownie na adres TranslineAir.
 2. W zakresie usługi przewozowej TranslineAir udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji.
 3. W przypadku braków formalnych TranslineAir wzywa reklamującego, aby ten usunął je w terminie 14 dnia od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
§ 10

 1. Wszelkie spory, które wynikną z nieprzestrzegania powyższego regulaminu rozstrzygane będą przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby TranslineAir.
DROGA PRZEWOZU
§ 11

 1. Droga przewozu ustalana jest przez TranslineAir przy uwzględnieniu w miarę możliwości żądań pasażera, Klienta TranslineAir.
ŚRODKI TRANSPORTU I CZAS REALIZACJI TRANSFERU
§ 12

 1. W zależności od ilości miejsc zadeklarowanych przez Klientów w rezerwacjach na dany dzień i godzinę transferu, TranslineAIR dokonuje wyboru sposobu świadczenia usługi pojazdem 8-osobowym lub pojazdem 19-osobowym.
ODESŁANIE DO REGULACJI POZAREGULAMINOWYCH
§ 13

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, jakie regulują przedmiot usług TranslineAir, a następnie Kodeks Cywilny.
podpis Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068.

Polityka jakości TranslineAIR


§ 1
 1. Marka TranslineAir jest nową marką należącą do Transline działającą na rynku od 2005 roku.
 2. Wyłącznym właścicielem TranslineAir jest Andrzej Krankowski, reprezentujący w całości polski kapitał.
§ 2
 1. Celem strategicznym TranslineAir jest realizacja polityki transportowej Transline w zakresie transportu osób z miejscowości zamieszkania Klienta do wybranego portu lotniczego na terenie kraju.
 2. Nadrzędnym celem jest stały rozwój poprzez wykonywanie usług o jak najwyższym poziomie jakości, spełniając ciągle rosnące wymagania i oczekiwania Klientów.
 3. Do świadczenia usług wykorzystujemy najlepszy dostępny na polskim rynku tabor i zatrudniamy najlepiej wykwalifikowanych kierowców.
 4. Pragniemy umacniać pozycję marki TranslineAir na rynku lokalnym ale także na rynku krajowym.
 5. Realizowanie wszystkich zadań transportowych wiąże się przede wszystkim z terminowym oraz kompleksowym świadczeniem usług o jak najwyższej jakości.
§ 3

Realizując politykę jakości zobowiązujemy się do:

 1. Doskonalenia procesów transportowych w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów.
 2. Podnoszenia jakości usług w zakresie obsługi Naszych Klientów.
 3. Podnoszenia jakości przekazywania informacji Naszym Klientom.
 4. Wdrażania nowych rozwiązań i technologii.
 5. Rozwoju w zgodnie z ochroną środowiska poprzez zmniejszenie uciążliwości komunikacji dla środowiska.
 6. Przestrzegania bezpieczeństwa pracy.
 7. Zapewnienia punktualności i komfortu podróży.
 8. Optymalnego wykorzystania posiadanego taboru.
 9. Przewidywania zmian i ich wdrażanie z korzyścią dla Klienta i TranslineAir.
 10. Zdobywania zaufania i zadowolenia Klientów z poziomu świadczonych usług.
§ 4
 1. Naszym współpracownikom umożliwiamy pełne wykazanie swoich zdolności i umiejętności, stały rozwój zawodowy i osobisty.
 2. Nasi eksperci realnie znają aspekty funkcjonowania na rynku usług przewozu osób.
 3. Jesteśmy praktykami co w sposób znaczący wyróżnia TranslineAir na rynku.

Zadowolenie Klientów, satysfakcja współpracowników oraz ich pozytywna ocena są podstawą naszego trwałego rozwoju i wyznaczają nam kierunki działań doskonalących.
Właściciel deklaruje, że zasady tej polityki są wdrożone, zrozumiałe i przestrzegane przez wszystkich.

podpis


Zobacz co mówią o nas nasi KlienciFlota pojazdów

samochody
samochody
samochody
samochody
samochody
samochody
samochody
samochody
samochody
samochody
samochody
samochody

Zarezerwuj transfer już TERAZ

Zapraszamy już teraz do rezerwacji miejsc na transfery. Nasi konsultanci czekają na Państwa telefon!


logotypy

 Transfery na lotniska:
gdańskie lotnisko
 warszawskie Okęcie
podwarszawski Modlin

+48 790 103 103
biuro@translineair.pl
translineair.pl

logotypy

Międzynarodowy przewóz osób. Niemcy - Belgia -  Holandia - Luksemburg. W tym także przewóz paczek na tych trasach.

+48 504 006 353
+48 515 170 101
transline@wp.pl
transline.net.pl


logotypy

Wypożyczalnia busów,
przyczep, lawet i autolawet.
Holowanie aut oraz transport aut. Auta zastępcze.

+48 507 044 174
biuro@translinerent.pl
translinerent.pl

Powróć do góry β